Voorwaarden

AANMELDING
De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van de reiziger van de offerte door het volledig invullen en toezenden van het boekingsformulier. Na aanvaarding van de overeenkomst ontvangt de reiziger een bevestiging, in de vorm van een factuur. De reiziger is verplicht voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle persoonlijke gegevens te verstrekken die van belang zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

BETALING
Bij het totstand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20 % van de totale reissom, met een minimum van 150 euro per persoon binnen 7 dagen op de bankrekening van Lotus Tours te worden overgemaakt. Het restant van de reissom moet uiterlijk 7 weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Lotus Tours.

Bij het boeken van vliegtickets gelden afwijkende voorwaarden, u dient de gehele reissom van het ticket per omgaande te betalen.

Als de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet direct de gehele reissom worden voldaan.

Bij niet tijdige betaling ontvangt de reiziger een schriftelijke aanmaning en heeft alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag direct over te maken. Als betaling uitblijft wordt de overeenkomst geannuleerd. Lotus Tours zal de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening brengen. In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing en worden de al betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

REISSOM
De reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij de reisorganisatie bekend waren op het moment van de totstandkoming van de reisovereenkomst. De reisorganisatie heeft het recht de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen (ook indien BTW heffingen op reizen van kracht wordt), heffingen en koerswisselingen. De reiziger wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

REISDOCUMENTEN EN REISBESCHEIDEN
De reisorganisatie geeft informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied. De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie niet is gewijzigd. Bij het ontbreken van enig (geldig) document komen alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de reiziger. De reiziger dient gedurende de reis in het bezit te zijn van een verzekering waarin tenminste het risico van ziekenhuiskosten, dokterskosten, begrafeniskosten en repatriëringskosten zijn gedekt.

AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT
De reisorganisatie is verplicht tot goede uitvoering van de overeenkomst, maar is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmachtsituaties:
ziekte van de reiziger, diefstal en verlies, schade van eigendommen, natuurrampen , politieke omstandigheden ,vertragingen en wijzigingen in vliegschema’s en onder verantwoordelijk vallen van de luchtvaartmaatschappijen.

VLUCHTINFORMATIE
Bij boeking worden de indicatieve vluchttijden vermeld, deze tijden zijn echter altijd onder voorbehoud van wijziging. Binnenlandse vluchten worden soms kort voor vertrek of op de vertrekdag zelf gewijzigd en/of geannuleerd. Tijdens de reis kan dit er toe bijdragen dat zowel de luchtvaartmaatschappij, de route, de luchthaven of de tijd wijzigen. Lotus Tours zal kosteloos een alternatief aanbieden. Bij het niet door de reiziger accepteren van het geboden alternatief is Lotus Tours niet aansprakelijk voor de door de reiziger zelf gemaakte extra kosten.

WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
Na de totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Per wijziging in al geboekte arrangementen worden 50 euro wijzigingskosten, naast de eventuele meerkosten doorberekend. Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel)annulering, zie annulering door de reiziger.

KLACHTEN
Klachten tijdens de reis moeten worden gemeld aan de vooraf aan de reiziger bekend gemaakte contactpersoon in China. Bij een niet bevredigende oplossing moet de klacht nog tijdens de reis worden gemeld bij Lotus Tours in Nederland.

ANNULERING DOOR DE REISORGANISATIE
Indien een reis voor vertrek of tijdens de reis geannuleerd moet worden in geval van overmacht, zoals natuurrampen, oorlog, zwaarwegende politieke onrust, is de reisorganisatie daarvoor niet aansprakelijk.

ANNULERING DOOR DE REIZIGER
Een reisovereenkomst moet schriftelijk en aangetekend worden geannuleerd. De reiziger is bij annulering van de reis naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd.
– tot de 42e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling
– vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom
– vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom
– vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom
– vanaf de 7e dag (inclusief) tot de vertrekdag of later: de volledige reissom

Voor vliegtickets gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden en betaald u afhankelijk van het soort ticket 100% van de kosten.